Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Tính toán phí bảo hiểm;
 • Tham gia xây dựng quy tắc, điều kiện, điều khoản của các sản phẩm bảo hiểm, tái bảo hiểm;
 • Đánh giá chênh lệch giữa các giả định tính phí so với thực tế triển khai của từng sản phẩm;
 • Tính toán việc trích lập dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm theo quy định của pháp luật;
 • Đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp và xác nhận vào báo cáo khả năng thanh toán gửi Bộ Tài chính theo quy định của pháp luật;
 • Báo cáo kịp thời bằng văn bản cho Tổng Giám đốc về mọi vấn đề bất thường có khả năng ảnh hưởng bất lợi tới tình hình tài chính của Tổng công ty, chi nhánh và đề xuất biện pháp khắc phục. Báo cáo bằng văn bản đến Bộ Tài chính trong trường hợp nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến khả năng thanh toán của Tổng công ty;
 • Đánh giá chương trình tái bảo hiểm trước khi trình Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị phê duyệt;
 • Phối hợp với bộ phận quản trị rủi ro xác định các mô hình đánh giá, đo lường rủi ro và lập báo cáo kiểm tra sức chịu đựng, báo cáo về tình hình quản trị rủi ro của Tổng công ty;
 • Đánh giá lại mức lãi suất minh họa sử dụng trong bảng minh họa bán hàng, tài liệu giới thiệu sản phẩm bảo hiểm và điều chỉnh nếu cần thiết;
 • Tham gia thực hiện việc tách nguồn vốn chủ sở hữu và nguồn phí bảo hiểm; Lập báo cáo bằng văn bản về kết quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm, bao gồm báo cáo riêng về tách nguồn vốn chủ sở hữu, nguồn phí bảo hiểm, báo cáo phân chia thặng dư, đề xuất số lãi chia cho từng chủ hợp đồng;
 • Tham gia thực hiện tách nguồn vốn chủ sở hữu và nguồn phí bảo hiểm phù hợp với quy định pháp luật;
 • Đánh giá tình hình chi bồi thường, chi trả quyền lợi bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam;
 • Định kỳ hàng quý và hàng năm, báo cáo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc về thực trạng tình hình tài chính, dự báo tình hình tài chính của Tổng công ty; tình hình hoạt động đầu tư của Tổng công ty và đề xuất về tài sản đầu tư, thời hạn đầu tư của từng loại tài sản đảm bảo; tình hình và dự báo tình hình tương lai về tổn thất, dự phòng, hiệu quả nghiệp vụ bảo hiểm.
 • Định kỳ hàng năm, trong thời hạn chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, báo cáo Bộ Tài chính về các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ của mình theo quy định hiện hành của BTC.
 • Các nhiệm vụ khác để bảo đảm an toàn tài chính cho doanh nghiệp, chi nhánh.

Job Requirement

 • Có bằng đại học trở lên các chuyên ngành (ưu tiên các chuyên ngành bảo hiểm/định phí bảo hiểm/ toán kinh tế/định phí bảo hiểm/quản trị rủi ro, có kinh nghiệm quản lý nhóm từ 3 nhân sự trở lên);
 • Có quyền quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, không bị xử lý kỷ luật dưới hình thức sa thải do vi phạm quy trình nội bộ trong 03 năm trở lại đây;
 •  Là thành viên (Associate) của Hội các nhà tính toán bảo hiểm đang là thành viên chính thức của Hội các nhà tính toán bảo hiểm quốc tế; Hoặc có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ và có bằng chứng chứng minh đã thi đạt tối thiểu 02 môn thi (exam) của Hội các nhà tính toán bảo hiểm và đang tiếp tục theo học các môn học bắt buộc đối với của thành viên (Associate) của một trong những Hội các nhà tính toán bảo hiểm
 • Có có nằng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm;
 • Kỹ năng đàm phán và thuyết phục tốt;
 • Năng lực quản lý, năng lực phát triển đội nhóm tốt; tư duy lập chiến lược và kế hoạch tốt;

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên Viên Quản Trị Thương Hiệu
 • Number of positions: 1
 • Posted: 30/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên Viên Media
 • Number of positions: 1
 • Posted: 29/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Risk Management Officer
 • Number of positions: 1
 • Posted: 29/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN TSC, KẾ TOÁN, KẾ TOÁN DOANH THU, KẾ TOÁN NỘI BỘ
 • Number of positions: 1
 • Posted: 23/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên Viên Phát Triển Đối Tác
 • Number of positions: 1
 • Posted: 14/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Tuyển Dụng Tổng Đài Viên, Tuyển Dụng Tổng Đài Viên Có Tiếng Anh, Tuyển Dụng Tổng Đài Viên
 • Number of positions: 1
 • Posted: 10/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên Viên Phát Triển Kinh Doanh, Business Development Executive, Business Development Specialist, Nhân viên phát triển kinh doanh, thúc đẩy bán
 • Number of positions: 1
 • Posted: 10/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên Viên Bảo Lãnh Viện Phí
 • Number of positions: 1
 • Posted: 08/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Pháp chế, Chuyên viên Pháp lý
 • Number of positions: 1
 • Posted: 07/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Kế hoạch tài chính, Financial Control Specialist
 • Number of positions: 1
 • Posted: 04/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Phó Giám đốc Ban Khách hàng doanh nghiệp - Mảng Đấu thầu, Phó Giám đốc, Đấu thầu
 • Number of positions: 1
 • Posted: 04/05/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.