Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

+ Hỗ trợ và trực tiếp giải quyết các yêu cầu phát sinh của người dùng nội bộ trong quá trình vận hành hệ thống các phần mềm nghiệp vụ, ứng dụng phần mềm khác theo phạm vi phụ trách

+ Đầu mối liên hệ với Ban Công nghệ thông tin xử lý, khắc phục các vấn đề ngoài phạm vi xử lý trực tiếp được phân công

+ Tổ chức, quản lý, vận hành các hoạt động của các hệ thống các phần mềm nghiệp vụ, ứng dụng phần mềm khác tại VBI. Phối hợp với các đơn vị liên quan đưa ra các quyết định xử lý và tham mưu cho Ban lãnh đạo các vấn đề có liên quan đến hoạt động vận hành về nghiệp vụ của hệ thống.

+ Kiểm tra, theo dõi, giám sát tình trạng hoạt động của hệ thống các phần mềm nghiệp vụ, ứng dụng phần mềm khác, đảm bảo hoạt động ổn đinh, an toàn và hiệu quả.

+ Quản lý các tham số, bộ mã hệ thống của các hệ thống phần mềm nghiệp vụ, ứng dụng phần mềm khác. Phối hợp với các Ban Trụ sở chính, đon vị thành viên theo dõi, kiểm soát số liệu trong toàn hệ thống

+ Xây dựng quy định/quy trình triển khai, quản lý công tác vận hành các hệ thống nghiệp vụ trên tất cả các kênh của VBI

+ Đào tạo, hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật, xây dựng các tài liệu về mảng công việc phụ trách trong toàn hệ thống

+ Thực hiện chủ trì kiểm thử các phần mềm đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, chất lượng, tính chính xác theo các yêu cầu từ các Ban, đơn vị thành viên

+ Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo

Job Requirement

+ Tốt nghiệp Đại học trở lên các trường chuyên ngành Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Thông tin kinh tế hoặc các chuyên ngành có liên quan

+ Trình độ Tiếng Anh B

+ Có kinh nghiệm về bảo hiểm và kế toán, sử dụng phần mềm bảo hiểm và phần mềm kế toán

+ Có kinh nghiệp triển khai các phần mềm ứng dụng

+ Sử dụng thành thạo cơ sở dữ liệu SQL server, Oracle

+ Có hiểu biết về các quy trình nghiệp vụ bảo hiểm

+ Có các chứng chỉ về kiểm thử và thành thạo các công cụ kiểm thử

+ Kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng thuyết trình

+ Khả năng chịu áp lực cao, tư duy logic và làm việc nhóm

+ Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc thực tế các dự án phần mềm liên quan đến nghiệp vụ Bảo hiểm Phi nhân thọ; triển khai, hỗ trợ các hệ thống Công nghệ thông tin như Financial, Insurance hoặc các phần mềm kế toán....

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.